STATUT FUNDACJI BIBLIOTEKA DOMOWA

Ustanowiony przez Fundatora

ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja Biblioteka Domowa, zwana Fundacją, ustanowiona przez Wojciecha Pasternaka, zwanego dalej Fundatorem w dniu 26 czerwca 2018 roku, aktem notarialnym (repetytorium A nr 3535/2018) sporządzonym przez notariusza Magdalenę Wawruch prowadzące Kancelarie Notarialna Przy Placu Wolnica 11/1 działa na podstawie przepis ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U . z dnia 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
1. Siedziba Fundacji jest miasto Krak.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania cel społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji a także tworzyć lub współtworzyć spółdzielnie

5. Fundacja może dla cel współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku .

6. Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami, a także może wspierać osoby fizyczne i prawne,· których działalność jest zbieżną z celami Fundacji.


ROZDZIAL lI CELE I SPOSOBY DZIALANIA FUNDACJI

§5
Celami Fundacji są:

1. Ratowanie dziedzictwa kulturalnego oraz materialnego Polski i Polaków mieszkających za granica oraz element dziedzictwa innych narodów, które zostały pozostawione w Polsce; w szczególności działania Fundacji skierowane są na ratowanie książek i innych druków.

2. Promowanie utrzymania bibliotek domowych jako dziedzictwa nie tylko rodzinnego, ale i narodowego oraz zachęcanie do tworzenia księgozbiorów prywatnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

3. Zwalczanie wszelkich przejaw szeroko rozumianego antypolonizmu -objawiającego się działaniami zarówno Polsce, jak i za granica przy użyciu wszelkich dostępnych nośników informacji i instrumentów prawnych; przez antypolonizm szczególnie piętnowany przez Fundacje rozumiane jest publikowanie nieprawdziwych informacji na temat Polski, a także wysuwanie niczym nie uzasadnionych roszczeń materialnych wobec Polski i Polak oraz negowanie przez obywateli polskich prawa do uzasadnionych roszczeń Polak i Państwa Polskiego wobec Republiki Federalnej Niemiec jako następcy prawnego Rzeszy Niemieckiej (Ili Rzeszy) i Federacji Rosyjskiej jako następcy prawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz wobec obywateli i wszelkich instytucji i os prawnych tych państw.

4. Pomoc w rozpowszechnianiu wiedzy na temat polskich strat zdobytej wysiłkiem innych os, instytucji lub organizacji.

5. Odbudowywanie wśród Polaków poczucia dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, tradycji polskiej tolerancji oraz szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturalnego; w szczególności dotyczy to promowania wiedzy o tych godnych podziwu i szacunku faktach z naszej historii, które wrogie Polsce siły w kraju i zagranica usiłowały i usiłują lekceważyć, przemilczać w pracach naukowych lub wręcz komentować wbrew oczywistemu ich znaczeniu.

6. Wspieranie budowania nowoczesnej wspólnoty Polak zbudowanej na dogłębnym rozumieniu wszystkich nurt polskiej tradycji oraz wynikające z osiągnięć naukowych nie obarczonych ideologia; istotnym elementem tych działań jest promowanie dbałości o środowisko naturalne w wymiarze zarówno ogólnopolskim jak i globalnym; działania te  dotyczą Polaków w kraju i za granicą oraz wykorzystują wszystkie możliwe nośniki informacji, zarówno tradycyjne, jak i najnowocześniejsze, które w formie są równej mierze naukowe, publicystyczne i artystyczne.


§6
Fundator oświadcza dalej, ze Fundacja będzie realizować cele wskazane w §5 przez odpłatne i nieodpłatne działania zgodne z celami statutowymi i niesprzeczne z ideowym przesłaniem wynikającym z analizy cel statutowych Fundacji to jest w szczególności:

1. Obserwacje społecznej, kulturalnej, naukowej, gospodarczej i politycznej aktywności Polaków w Polsce i za granica, a także publikacje wynik tych obserwacji w Internecie i innych mediach, znajdujących się zarówno pod kontrola Fundacji, jaki i będących we władaniu innych os lub podmiot, które będą zamieszczać wyniki prac Fundacji jako materiały redakcyjne lub ogłoszeniowe

2. Tworzenie listy dr utraconych przez Polskę i jej obywateli oraz wskazywanie winnych tych strat – głownie Rzeszy Niemieckiej {Ili Rzeszy) i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz instytucji międzynarodowych agresywnie prowadzących politykę wroga polskiemu interesowi.

3. Monitorowanie przejaw antypolonizmu i fałszowania polskiej historii w podręcznikach i mediach krajowych oraz zagranicznych, a także występowanie do sadów na całym świecie -zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie przed tymi sadami -w obronie dobrego imienia Polski.

4. Obserwacje lekcji historii i treści przekazywanych przez przewodnik wycieczek zwiedzającym na temat polskiej historii, a w konsekwencji interwencje u właściwych organ w przypadku podawania informacji nieprawdziwych.

5. Organizowanie spotkań ze świadkami historii i uczestnikami ważnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnych

6. Propagowanie za granica wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój kultury i gospodarki światowej oraz wkładzie I Rzeczypospolitej w rozwój demokracji i tworzenia obywatelskiego społeczeństwa jako dziedzictwa o wartości ogólnoeuropejskiej i ogólnoświatowej .

7. Popularyzowanie w społeczeństwie polskim i wśród społeczeństw innych kraj wiedzy o polskiej tradycji tolerancji religijnej oraz prawdziwym sensie współistnienia rożnych religii

8. Monitorowanie i propagowanie sukces najzdolniejszej młodzieży pracującej w kraju i za granica.

9. Promowanie i pomoc w powrotach z emigracji oraz propagowanie wśród obywateli polskich przebywających za granica inwestowania w polskie nieruchomości i polska gospodarkę.

10. Promowanie produkcji opartej o polska myśl techniczna, a także rodzimego rolnictwa, w szczególności ekologicznego i pozbawionego GMO, a także sukces polskiej medycyny z lat obecnych i wcześniejszych.

11. Organizacje nieodpłatnych dla użytkowników for wymiany towar i usług, w tym nieoprocentowanych pożyczek, z zastrzeżeniem, ze wspomniani użytkownicy zobowiązani będą do pisemnej akceptacji cel Fundacji.

12. Wydawanie publikacji cyklicznych i książkowych oraz realizacje film, program radiowych, e-book, audiobook i audycji telewizyjnych na tematy związane z celami Fundacji.

13. Monitorowanie prac instytucji państwowych i samorządowych w celu badania zgodności ich działań z przepisami prawa, w szczególności pracy sadów wszystkich instancji.

14. Szkolenie zawodowych i społecznych obserwator instytucji wskazanych w pkt. 13

15. Występowanie jako uczestnik postępowania w sprawach sadowych na warunkach określonych odpowiednio przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

16. Upowszechnianie wiedzy o przysługujących obywatelom prawach i sposobach dochodzenia tych praw.

17. Monitorowanie przepis wchodzących w życie na p0dstawie zobowiązań międzynarodowych i porywanie ich z polskimi prawem, tradycja i obyczajami.

18. Wyszukiwanie sprzeczności w przepisach istniejących i proponowanych jako nowe uregulowania prawne.

19. Organizowanie konferencji oraz sympozjum niezależnych grup badawczych i seminaryjnych, zajmujących się problemami związanymi z celami Fundacji.

20. Wspieranie działań os i instytucji realizujących przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji, a także pomoc w organizowaniu wstępnych działań i wzajemnym informowaniu się o swoich planach os, instytucji i organizacji realizujących przedsięwzięcia o podobnych lub tożsamych celach .

21. Tworzenie za zgodą zainteresowanych list osób działających niezależnie od Fundacji, a jednocześnie zgodnie z celami Fundacji, w szczególności lekarzy, prawnik i producent rolnych.

22. Aktywne działania przeciwko informatycznemu wykluczeniu społecznemu, ostrzeganie przed zagrożeniami wynikającymi z nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektórych użytkowników Internetu, z jednoczesnym propagowaniem posługiwania się w Internecie danymi osobistymi, a nie pseudonimami


23. Organizowanie i pomoc prawna w tworzeniu pozwów zbiorowych przeciwko nadużywającym swojej władzy korporacjom, nieuczciwym wspólnikom i zarządcom oraz organom władzy publicznej lub samorządowej .

24. Występowanie do sadów z wnioskami o ustanawianie kurator, których działania mieścić się będą w zadaniach statutowych Fundacji, w szczególności kurator os (właścicieli) nieznanych z miejsca pobytu, którzy swoim wcześniejszym działaniem stanowili by rękojmię działania zgodnego z interesem nie tylko właścicieli, ale również potrzeby zachowania bezcennej zabytkowej tkanki przedmiotowych nieruchomości.

25. Pomoc prawna i inna merytoryczna wcześniej powołanym kuratorom, którzy zwrócą się z prośba o taka pomoc i zaakceptują regulamin stworzony dla takich sytuacji przez odpowiednie ciało doradcze Fundacji


ROZDZIAL IlI SZCZEGÓLNE SPOSOBY DZIALANIA

§7
1. Fundacja może przyznawać nagrody i tytuły honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji cel obranych przez Fundacje jako cele statutowe lub dla samej Fundacji.

2. Fundacja możne wnioskować do wlać państwowych, samorządowych, uczelnianych i innych podmiot przyznających nagrody, odznaczenia i tytuły honorowe o przyznanie wspomnianych wyróżnień osobom zasłużonym realizującym cele zgodne z celami Fundacji.

3. Fundacja wnioskuje do właściwych władz o upamiętnianie w nazwach ulic i innych obiekt użyteczności publicznej os, wydarzeń historycznych wartych upamiętnienia w związku z realizacja cel statutowych Fundacji.


§8
1. Fundacja wspiera organizacyjnie a także materialnie akcje zbierania podpis poparcia dla inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

2. Fundacja występuje jako aktywny podmiot w sprawach będących przedmiotem referendum lokalnego lub ogólnokrajowego; może tez być inicjatorem takiego referendum. Dotyczy to spraw, gdzie przynajmniej jedna z odpowiedzi umożliwia wybór zgodny z celami statutowymi Fundacji


ROZDZIAL IV MAJATEK FUNDACJI

§9
Fundator w ramach funduszu założycielskiego przeznacza na:

1. Realizacje cel Fundacji, o których mowa w §5, kwotę 1.000,00 ZL (jeden tysiąc złotych)

2. Prowadzenie przez Fundacje działalności gospodarczej, o której mowa w §11 i §12, kwotę 1.000,00 ZL (jeden tysiąc złotych) .

 

§ 10 Ponadto dochodami Fundacji są w szczególności :

1. Darowizny, dotacje, granty, spadki i zapisy,

2. Dochody z aukcji cegiełek, bilet z imprez będących działalnością statutowa

3. Dotacje rządowe, samorządowe, dotacje z funduszy Unii Europejskiej, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli Funduszu Szwajcarskiego, Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego

4. Subwencje os prawnych,

5. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

6. Dochody ze zbiórek publicznych,

7. Odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,

8. Dochody z papier wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji.

9. Dochody z działalności gospodarczej Nawiązki w procesach

§11
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarcza na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarcza wyłącznie w rozmiarach służących realizacji cel statutowych.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji cel statutowych.

§12
Działalność gospodarcza Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

1. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z

2. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 47.79.Z sklepach

3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyk 58.14.Z

4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z


6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z

7. Kupno i sprzedaż nieruchomości nef własny rachunek 68.10.Z

8. Działalność związaną z produkcja film, nagrań wideo i program telewizyjnych 59.11.Z

9. Zbieranie odpad innych niż niebezpieczne 38.11.Z

10. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.42.Z

11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczę i fundusz emerytalnych 66.19.Z

12. Obra i usuwanie odpad innych niż niebezpieczne 38.21.Z

13. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z

14. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 47.62.Z wyspecjalizowanych sklepach

15. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z

16. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrób prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z

17. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z

18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami i targowiskami 47.99.Z

19. Wydawanie książek 58.11.Z

20. Wydawanie gazet 58.13.Z

21. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z

22. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z

23. Działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z

24. Działalność związana z dystrybucja film, nagrań wideo i program telewizyjnych 59.13.Z

25. Działalność związana z projekcja film 59.14.Z

26. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z

27. Nadawanie program radiofonicznych 60.10.Z

28. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z

29. Działalność taksówek osobowych 49.32.Z

30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z

31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z

32. Działalność portali internetowych 63.12.Z

33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana63.99.Z

34. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusz emerytalnych 64.99.Z

35. Drukowanie gazet 18.11.Z

36. Pozostałe drukowanie 18.12.Z

37. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z

38. Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z

39. Produkcja ceramicznych kafli i płytek 23.31.Z

40. Produkcja ceramicznych wyrób stołowych i ozdobnych 23.41.Z

41. Produkcja gier i zabawek 32.40.Z

42. Demontaż wyrób zużytych 38.31.Z

43. Odzysk surowca z materiałów segregowanych 38.32.Z

44. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynki mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z

45. Rozbicka i burzenie obiekt budowlanych 43.11.Z

46. Działalność agent zajmujących się sprzedażna mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrób metalowych 46.15.Z

47. Działalność agent zajmujących się sprzedażna towar rożnego rodzaju 46.19.Z

48. Działalność prawnicza 69.10.Z

49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z

50. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z

51. Pośrednictwo w sprzedażny czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A

52. Pośrednictwo w sprzedażny miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B

53. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C

54. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D

55. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z

56. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

57. Działalność fotograficzna 74.20.Z

58. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z

59. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produkt, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z

60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik 78.10.Z

61. Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z

62. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownik 78.30.Z

63. Działalność pilot wycieczek i przewodnik turystycznych 79.90.A

64. Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B

65. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z

66. Niespecjalistyczne sprzątanie budynki i obiekt przemysłowych 81.21.Z

67. Specjalistyczne sprzątań i e budynki i obiekt przemysłowych 81.22.Z

68. Pozostałe sprzątanie 81.29.Z

69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 82.99.Z

70. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla os w podeszłym wieku i os niepełnosprawnych 87.30.Z

71. Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z

72. Działalność związana z wystawianiem przedstawię artystycznych 90.01.Z

73. Działalność wspomagająca wystawianie przedstaw i en artystycznych 90.02.Z

74. Artystyczna i literacka działalność tacza 90.03.Z

75. Działalność obiekt kulturalnych 90.04.Z

76. Działalność bibliotek 91.01.A

77. Działalność archi 91.01.B

78. Działalność muzeów 91.02.Z

§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

ROZDZIAL V WYMAGANIA STAWIANE CZLONKOM ZARZADU I NIEKTÓRYM INNYM WSPÓLPRACOWNIKOM FUNDACJI

§ 14
1. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Fundacji mogą m i EC wyłącznie obywatelstwo polskie. Przez funkcje kierownicze rozumiane SA te funkcje w Zarządź i e , jednostkach gospodarczych i szefostwie niestatutowych organ doradczych, ket jakkolwiek łącza się z wyrażaniem poglądów i stanowiska Fundacji .

2. Za jednomyślna zgoda Zarządu osoby posiadające inne obywatelstwo opr polskiego mogą zostać członkiem organu doradczego. prezesem spółki lub spółdzielni w której udział ma Fundacja lub kierownikiem wydzielonego zakładu gospodarczego, lub szefem wydzielonego zespołu do realizacji wybranego zadania wynikającego z cel statutowych. Dodatkowym warunkiem jest podpisanie przez te osoby oświadczenia, ze we wszystkich sprawach będą kierować się przepisami obowiązującymi w Polsce i w ewentualnych sprawach spornych godzą się na rozstrzyganie spor wyłącznie przez polskie sady.

3. Osoby urodzone przed 31 grudnia 1971 r. gotowe współpracować merytorycznie z Fundacja -w jakiejkolwiek sformalizowanej formie -składają oświadczenie, ze nie współpracowały ze służbami specjalnymi PRL-u w jakiejkolwiek formie. Zastrzeżenie dotyczy tez analogicznych służb kraj należących do RWPG lub Układu Warszawskiego oraz kadrowych pracownik tych służb. Za współpracę z fundacja uważa się przyjecie funkcji w którymkolwiek organie Fundacji, wolontariat związany z powstaniem dokumentu lub dzielą pod szyldem Fundacji, oraz wykonanie dzielą artystycznego, naukowego(w tym ekspertyzy prawnej), literackiego na zlecenie Fundacji. Oświadczenie składane jest na piśmie w obecności Fundatora. Zawierając ten punkt w statucie Fundator składa tym samym oświadczenie, ze spełnia kryteria wynikające z niniejszego punktu umożliwiające mu pełnienie funkcji kierowniczych w Fundacji.

4. Fundacja może skierować sprawę do sadu o zadośćuczynienie za straty moralne Fundacji wobec osoby, która złożyła fałszywe oświadczenie, domagać się przeprosin na wszystkich stronach internetowych Fundacji (z oplata według aktualnych stawek za ogłoszenia na tych stronach) oraz zwrot wszystkich wypłaconych honorariów trzykrotnej wysokości.

5. Zarząd może odstąpić od domagania się finansowych konsekwencji złożenia nieprawdziwego oświadczenia jeżeli osoba, która to oświadczenie wcześniej złożyła z własnej inicjatywy przyznała się do poświadczenia nieprawdy i również z własnej inicjatywy przeprosiła pisemnie Fundacje i wszystkie zainteresowane strony. Osoba taka w dalszym swoim działaniu uzyskuje prawo do pełnienia funkcji o których mowa w tym paragrafie po akceptacji Fundatora.

6. W uzasadnionych wypadkach Fundator rezygnuje z wymogu złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w tym paragrafie.

 

ROZDZIAL VI ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

§15 Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 os.

2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony Fundator. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy.

4. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwu, trzech, czterech lub pięciu os podejmuje on decyzje na posiedzeniach w formie uchwal -zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zawiadomionych prawidłowo o terminie posiedzenia.

5. Fundator może pełnić funkcje Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Zarządu Fundacji.

6. Członek zarządu pełniący funkcje społecznie może otrzymywać zwrot koszt podróżny, koszt utrzymania lokalu mieszkalnego wykorzystywanego dla realizacji cel Fundacji oraz innych koszt związanych ze społecznym pełnieniem funkcji i nieodpłatna praca na rzecz realizacji cel statutowych lub gospodarczych Fundacji


§ 17

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundacje na zewnątrz, a w szczególności:

1. Ustala programy działania Fundacji, roczne i wieloletnie,

2. Przyznaje i funduje nagrody i wyróżnienia dla os oraz instytucji, których działalność w sposób istotny służy realizacji cel zbieżnych z celami Fundacji.

3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

4. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,

5. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracownik zatrudnionych w działalności statutowej.

6. Podejmuje decyzje o utworzeniu lub likwidacji jednostek zajmujących s i e działalnością gospodarcza oraz o zatrudnianiu (powoływaniu i odwoływaniu} kierownictw tych jednostek.

7. Zatwierdza nazwy i znaki firmowe jednostek gospodarczych Fundacji oraz logo Fundacji

 

§ 18

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy.

2. Gdy Zarząd jest w składzie dwu-,trzy-,cztero-lub pięcioosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są prezes łącznie z dowolnym czlonkiem Zarządu .

3. Zarząd uchwala Regulamin na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie po powołaniu pierwszego zarządu lub korektach dokonanych w jego składzie .

4. Regulamin musi zawierać podział kompetencji i odpowiedzialność i miedzy członkami Zarządu oraz częstotliwość posiedzeń oraz inne ustalenia formalne umożliwiające sprawne działanie .


§ 19

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu oraz połączenia Fundacji z inna fundacja podejmuje Fundator.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany cel Fundacji

3. Fundator samodzielnie ustala zasady i wysokość ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu i członków ciał doradczych Fundacji.

4. Fundator może powołać jeden lub więcej organ opiniotwórczych i doradczych Fundacji oraz ustalić zasady ich działania w formie regulamin.

5. W organach tych mogą zasiadać osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia, a ich opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. Proporcja os małoletnich do pełnoletnich musi wynosić jeden do trzech.


ROZDZIAL VII POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20
W razie likwidacji Fundacji likwidatora wyznacza Sad na wniosek Zarządu, właściwego Ministra lub z własnej inicjatywy.